Tiến độ thi công Sun Square

Cập nhật tiến độ thi công 1/3/2017

Cập nhật tiến độ thi công 1/11/2016

Cập nhật tiến độ thi công 10/01/2016

Cập nhật tiến độ thi công 10/01/2015